E-Service 
 
คำร้องบรรเทาสาธารณภัยออนไลน์ (E-Service)
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
เขียนที่ : *
วันที่ :
ชื่อ - นามสกุล : *
บัตรประชาชนเลขที่ : *
อายุ : *
อาชีพ : *
บ้านเลขที่ : *
หมู่ที่ : *
ตรอก/ซอย :
ถนน :
แขวง/ตำบล : *
เขต/อำเภอ : *
จังหวัด : *
โทรศัพท์ : *
มีความประสงค์ขอสนับสนุน ดังนี้ :
๑. น้ำ :

จำนวน/ลิตร :
เพื่อใช้บรรเทาการขาดแคลนน้ำใน : *

อื่นๆ :
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ :
หมู่ที่ :
แขวง/ตำบล :
เขต/อำเอ :
จังหวัด :
 
 

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×