แผนอัตรากำลัง

 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๕๙)
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ 2563
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
 
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2562

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 
แผนดำเนินงานประจำปี 2561
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)
 
ร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558 - 2560 (ระบบแท่ง)
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558 - 2560
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558 - 2560
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×