แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (25)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (24)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (23)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (22)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (21)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (20)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (19)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (18)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (17)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (16)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (15)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (14)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (13)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (12)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (11)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (10)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (9)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (8)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (7)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (6)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (5)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (4)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (3)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (2)
 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 (1)
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565
 
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 63
 
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2564
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2562

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2562

งานกิจการสภา

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักปลัด
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน รวม
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองคลัง
 
ส่วนที่ 4 แก้ไขเป็นแผน 5-ปี พ.ศ.(2561-2565) สมบูรณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล (พ.ศ. 2561-2565)
 
ส่วนที่ 3.2 แบบ-ยท-03 (พ.ศ. 2561 - 2565)
 
ส่วนที่ 3.1 แบบ-ยท-01 และ ยท-02 (พ.ศ. 2561-2565)
 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลโพธิ์ไชย
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×