งบแสดงฐานะการเงิน

 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖)
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565)
  
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี งบประมาณ 2563

งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2562

งบแสดงสถานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย เมษายน ปี 2559
 
งบแสดงสถานะ รายรับ-รายจ่าย มีนาคม ปี 2559
 
งบทดลอง เดือนเมษายน ปี2559
 
งบทดลอง เดือน มีนาคม ปี 2559
 
งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2559
 
งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2557
 
งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2558
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2557
 


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×