ข่าวประชาสัมพันธ์

 


เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

เรื่อง สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2566

เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

เรื่อง วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ E - Service เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (ฉบับภาษาอังกฤษ)

เรื่อง แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

เรื่อง สรุปรายงานตามนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

เรื่อง การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการปฏิเสธการรับของขวัญ No Gift Policy ประจำปี 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567
 
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (ฉบับภาษาไทย)

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บรายภาษีในปี พ.ศ. 2567

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔)

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (แทนตำแหน่งว่าง)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น นำโดย นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการรัก การปลูกต้นไม้ของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย และ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ณ ห้องประชุมเทศ่บาลตำบลโพธิ์ไชย

อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด สัญญาณเตือนที่ควรไปโรงพยาบาล และการฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์

รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ตำบลโพธิ์ไ่ชย ประจำปี 2565
 
แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๕
 
นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
 
#วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จน...
นาย​เสาว​ฤทธิ์​ คาม​กะ​สก​ นายก​เทศมนตรี​ตำบล​โพธิ์​ไชย​มอบหมาย​ให้​นายยุทธ​พงษ์​ นาทา​ ผช.นาย​ช่างไฟฟ้า​ พร้อมด้วยนายธนกฤต หอมดวง​ ผช.นาย​ช่างไฟฟ้า​ งานไฟฟ้า​กอง​ช่าง​เทศบาลตำบล​โพธิ์​ไชย​ออก​ตรวจสอบ​และ​ซ่อมแซม​ไฟฟ้า​สาธารณะ​หมู่​ที่​ 3,8 และ​ 9

แบบสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
 
รายงานการประเมินความพึงพอใจของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ด้านการชำระภาษี
 
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตะภัย)

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
"บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย" 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลกด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยขอขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
 
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และ การจัดเก็บเอกสาร เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ขอประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ “ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2566 สามารถพาสัตว์เลี้ยงของท่านไปรับบริการฉีดวัคซีน ตาม วัน - เวลา และสถานที่ดังกล่าว

นโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กร งดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด “NO GIFT POLICY ”
 
สรุปรายงานตามนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 
แนวทางการปฏิบัติ​ dos & don'ts สิ่งที่พึงปฏิบัติ/ไม่พึงปฏิบัติ เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 วันที่ 3 เมษายน 2566 นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์  “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gif Policy)ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยเพื่อเสริมสร้...
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด/ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปี พ.ศ. 2565
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย พ.ศ. 2566
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ 2566
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
 
วันที่ 18 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย จัดกิจกรรมทำความสะอาดรอบสำนักงาน "เนื่องในวันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 7-10 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย นำโดยนายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย นำโดยรองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ออกสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วันที่ 16,17,19,20,23 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย นำโดย นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย มอบหมายให้ รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงานเทศบาล ออกติดตามผลตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการถังขยะเปียกในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย

วันนี้ (17 มี.ค. 2566) เวลา 09.00 น. นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย เป็นประธาน ในพีธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย/ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชี้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ไชย พร้อมคณะผู้บริหารเพื่อร่วมแสดงความยินดีและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้กับนักเรียน เกิดความรักและความภาคภูมิใจในสถาบันพร้อมทั้งแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยและมีจิตสาธารณะของโรงเรียนเทศบาล#โรงเรียนเทศบา...
ขอเชิญ ประชาชนตำบลโพธิ์ไชย หรือผู้เข้ารับบริการด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เข้าร่วมประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปี 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมพิธีเปิดงานโครงการไชยวานเกมส์ ประจำปี 2565
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย และมอบเงินสนับสนุนเสริมงานทักษะวิชาการ การกีฬา ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย
ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
วันพ่อแห่งชาติ หรือวันที่ 5 ธันวาคม เวียนกลับมาอีกครั้ง เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ขอน้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์อันเป็นรักยิ่งของปวงชนชาวไทยมิเสื่อมคลาย
ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
การจัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย #การลดขยะด้วยแนวคิด 3Rs
         3Rs  สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการลดการใช้ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs)  Reduce – ลดการใช้ (คิดก่อนใช้)ลดระดับการใช้ปัจจุบัน โดยลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง เช่น ลดการสร้างขยะในที่ทำงานReus...
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้จัดกิจกรรมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้เห็นถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ และเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ

วันที่ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
ตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุก ๆ ประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น จึงร่วมรณรงค์และป...
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องขอรับความช่วยเหลือได้ตามเบอร์โทร, เว็บไซต์, เว็บเพจหลักเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย และสามารถเข้ามาติดต่อที่สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้เลย
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (รอบ 6 เดือน)
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธื์ไชย จังหวัดขอนแก่น
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
แผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
นโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กร งดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด "NO GIFT POLICY" ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทน
 
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยได้ดำเนินการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย #การลดขยะด้วยแนวคิด 3Rs
         3Rs สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการลดการใช้ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs)  Reduce – ลดการใช้ (คิดก่อนใช้)ลดระดับการใช้ปัจจุบัน โดยลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง เช่น ลดการสร้างขยะในที่ทำงานReuse – นำ...
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (รอบ 12 เดือน)
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
 
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมปลูกต้นไม่เฉิลมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
                                                                  ...
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (ลง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564)
ตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุก ๆ ประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น จึงร่วมรณรงค์และป...
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายงานไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
                                                                  ...
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
วันที่ 16 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในเขตพื้นที่ บ้านโนนกระยอม บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 3,8 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่และให้ความสำคัญของการเลือกตั้งฯในครั้งนี้
                          
วันที่ 15 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านโพธิ์ไชยเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในเขตพื้นที่ บ้านโพธิ์ไชย หมู่ที่ 4,6 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่และให้ความสำคัญของการเลือกตั้งฯในครั้งนี้
                       
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมกับโรงเรียนสามหมอโนนทันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในเขตพื้นที่ บ้านสามหมอ-โนนทัน หมู่ที่ 1,2 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่และให้ความสำคัญของการเลือกตั้งฯในครั้งนี้
                  
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ไชยและโรงเรียนบ้านมูลนาคเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
                            
โครงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 5 มี.ค.2564 เวลา 13.40 น. คณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ทต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย

ประกาศประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2563

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประกาศกำหนดระยะเวลาดำเนินการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 และประกาศแต่งตั้งพนักงานสำรวจ

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และออกสำรวจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
 
ข้อมูลสถิติผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด และ เรื่อง ข้อมูลสถิติผู้มาลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ข้อมูลสถิติผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ข้อมูลสถิติผู้มาลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
หลักเกณฑ์การขาดราชการ การลาและการมาทำงานสายประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
 
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
 
ส.ต.ท. ธีรนันท์ เหล่าคนค้า ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล
ส.ต.ท. ธีรนันท์ เหล่าคนค้า ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย จำนวน 12 คน

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้เสัยภายนอก (EIT)

เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561

ประกาศใช้ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ วัดกองศรีบ้านมูลนาค
        เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โดยนางอุ่นเรือน สามหมอ ร่วมกับอำเภอโคกโพธิ์ไชย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ วัดกองศรีบ้านมูลนาค ทำความสะอาดบริเวณวัดกองศรีบ้า...
ประชาสัมพันธ์สนามกีฬา หรือ ลานกีฬาของตำบลโพธิ์ไชย เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยได้จัดให้มีสนามกีฬาครบทุกหมู่บ้าน ปี 2562
1.บ้านสามหมอหมู่ที่ 1 และบ้านโนนทันหมู่ที่  2 ลานกีฬา / สนามกีฬาอยู่ที่โรงเรียนสามหมอโนนทัน2.บ้านมูลนาค หมู่ที่ ๗,๙,๑๐ ลานกีฬา / สนามกีฬา กลางอยู่ที่เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยและโรงเรียนบ้านมูลนาค๓. บ้านโนนกระยอม หมู่ที่ ๓ ลานกีฬา / สนามกีฬา อยู่ที่โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 4. บ้านกุดลอบ หมู่ที่...
ภาษีเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปี พ.ศ.2562

ขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการประเมิน การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เรื่อง การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี (แผนการตรวจสอบภายใน)

เรื่อง เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย นำหน้ากากอนามัยออกจากจ่ายให้กับประชาชน
    เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้นำหน้ากากอนามัยจากผ้าที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6,000 ชิ้น ได้ให้ตัวแทนหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ตัวแทน อสม. ออกจากจ่ายให้กับประชาชน ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน แล้วนะครับ จะได้รับหน้ากากอนามัยทุกครัวเรือน อย่างน้อย ครัวเรือนละ 3 ชิ้น ได้แล้วก็ขอให้ใส่เวลาออกจากบ้...
เรื่อง ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คำสั่งมอบหมายงาน)

เรื่อง เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประชาสัมพันธ์
         แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ( EIT ) ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาน 2563
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่๒)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก ๔๔-๐๐๑ บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ ๕
   
งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้มีการประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที...
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย รับสมัครพนักงานจ้าง 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย รับสมัครพนักงานจ้าง 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2563(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561
 
รายงานผลการรับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ปี 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงาน
  
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2561
 
รูปภาพติดประกาศประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจำนงการปฏิบัติงานด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ปี 2561

สรุปผลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557-2559
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (พ.ศ.2560-2564)
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
 
นายกเทศมนตรีประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
 
นโยบายผู้บริหาร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
   
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 12 เดือน  (รอบ 2)
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
Scan QR Code
ความรู้และขั้นตอนการชำระภาษี
 
การประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่แจ้งความประสงค์ขอคืน

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่แจ้งความประสงค์ขอคืน

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่แจ้งความประสงค์ขอคืน

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่งานก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน (สน.ศท.อนุบาล๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายข่าว เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ปี ๒๕๖๐
รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ที่จะทำการขายทอดตลาด 
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
        


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×