โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ไชย
 
คณะผู้บริหาร


นายธนานันต์  สินอำนวยผล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทร 083-088-3753


นางประเสริฐภร  จันทร์ภิรมย์

ครูชำนาญการ

โทร 089-576-9556

นายทัพไทย  สินทร

ครูชำนาญการ

โทร 099-767-6612

นางพรนภา   โสภาพรม

ครูชำนาญการ

โทร 081-120-3382

 นางพรยมล  สำโรงลุน

ครู

โทร 090-353-1098

 นางกมนทิพ  เรืองสุข

ครู

โทร 081-730-0492

 นางหนูพิศ  ทุมสิงห์

ครู

โทร 095-756-3329

 นางสาวชุติมา  ไพรศรี

ครู

โทร 065-482-9938

 นางสาวศุภวรรณ  บุตรโคตร

ผู้ช่วยครู

โทร 081-282-1852

 นายพงศธร  แนบตู้

ผู้ช่วยครู

โทร 062-897-5324

 นางสาวกาญจนา  แนบตู้

ผู้ช่วยครู

 นางสาวกฤตพร  ดำเนตร

ผู้ช่วยครู

โทร 083-355-2113

 นางสาวมธุรส  นาพยัพ

ผู้ช่วยครู

โทร 061-056-9902

นางสาวรัชนก  สีหานาม

ผู้ช่วยครู

โทร 080-985-1491

 นางสาวอุมาพร  นามบุดดี

ผู้ช่วยครู

นายจามร  แวงชัยภูมิ

ผู้ช่วยครู

โทร 094-931-3174

 นางสาวศิริรัตน์  บุญเต็ม 

ผู้ช่วยครู

โทร 090-185-2858

นางเพ็ญพักตร์  สุไชยสิทธิ์

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร 065-482-9938

นางสาวธิดาวรรณ์  คามตะสีลา

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

โทร 088-514-3394

นางสาวนิภาภรณ์ สามหมอ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี

โทร 093-326-2912

นายธนชล  จิตนอำไพร

นักการภารโรง

โทร 093-303-5744

นางสาวมาลัยวัลย์  ทิมา

แม่ครัว

โทร 088-474-6627

นางสมเนื้อ  ตาปราบ

แม่ครัว

โทร 096-084-8422


   Facebook โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ไชย

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×