หัวหน้าส่วนราชการ
 
สิบตำรวจโท ธีรนันท์   เหล่าคนค้า

ปลัดเทศบาล
โทร 
089-711-0326

นางขวัญชนก เรืองศรี

รองปลัดเทศบาล
โทร 
098-607-0535หัวหน้าสำนักปลัด

นางละเอียด  มูลแก่น

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเปรมกมล  ผางแพ่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร 088-069-9382


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×