กฎระเบียบ ข้อบังคับ
 


พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496


พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พรก.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×