เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
 
Pochai Municipality
 
ITA 2562
 
ตัวชี้วัดย่อย ITA 2562

ข้อมูลหน่วยงาน
1 โครงสร้างหน่วยงาน
2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 อํานาจหน้าที่
4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน
8 Q&A
9 Social Network Social

แผนงานดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจกรให้บริการ
17 E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

มาตราฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×