นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)
 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

--------------------------- 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย จะใช้ข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้รับความยินยอมจากท่าน

การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์

การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนิน กิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นๆ เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการ เข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

         ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

         เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ที่อยู่ เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160 โทรศัพท์ 043 – 000 746 facebook : เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย - เพจหลัก


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×